Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zmian w podatku PIT na rok 2015 oraz wybranych zagadnień z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., (sygn. akt K 7/13), świadczeń pracowniczych, podziału na źródła przychodu oraz odpowiedzialności płatnika.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 roku
  • nowe zasady ustalania: wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze i wartości przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej
  • nowe zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika
  • zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych, a w szczególności: zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczenia przyznanego stronie w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania, zwolnienia z opodatkowania odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, wykonanie zalecenia zawartego w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13) dotyczącego zakresu zwolnienia zwartego w pkt 3 w art. 21 ust. 1 ustawy PIT, zwolnienie wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu, zwolnienie świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych
  • doprecyzowanie przepisów w zakresie: opodatkowania kwot otrzymanych przez podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą od agencji wykonawczych, sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany udziałów (akcji), zwolnienia z opodatkowania odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych
  • opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
  • zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych
  • nowy zakres podmiotów i przedsięwzięć, dla których wymagane będzie sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • zmiany przepisów w zakresie tzw. niepodzielonego zysku przy przekształceniu
  • wprowadzenie zasad stosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności
  • wprowadzenie sankcji karno- skarbowej za brak złożenia w terminie sprawozdania finansowego
 2. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników i możliwe formy ustalenia wartości świadczeń z uwzględnieniem treści wyroku TK z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13.
  • samochód służbowy i telefon służbowy
  • nieodpłatne dojazdy do pracy
  • imprezy integracyjne
  • niskooprocentowane lub nieoprocentowane pożyczki
  • stroje służbowe i inne nieodpłatne świadczenia
 3. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – rodzaje źródeł i omówienie wybranych, kwalifikacja przychodów do danego źródła przychodu, możliwe formy optymalizacyjne związane z wynagradzaniem osób współpracujących
  • zastosowanie definicji działalności gospodarczej - praktyczne konsekwencje
  • przychody otrzymywane z tytułu działalności wykonywanej osobiście
  • możliwe formy zatrudniania i wynagradzania osób współpracujących pod kątem optymalizacji podatkowej (prokura, pozarolnicza działalność gospodarcza, wynagrodzenie funkcyjne)
 4. Wybrane zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (omówienie zwolnień i podstaw do ich zastosowania).
  • zwolnienia przedmiotowe w PIT (świadczenia na rzecz pracowników); zasady stosowania przepisów o zwolnieniach; szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych; zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT 8AR i PIT 8C dla osób niebędących pracownikami; wyliczenie wartości rynkowej świadczeń nie korzystających ze zwolnienia.
  • wydatki pracodawcy na działalność socjalną dofinansowanie urlopów pracowniczych, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, posiłki i napoje dla pracowników, pakiety medyczne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych , okulary i szkła korygujące, odszkodowania, odsetki od zaległych wynagrodzeń, ekwiwalenty
 5. Obowiązki płatnika w kontekście świadczeń opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści i inni, podatek u źródła)
  • obowiązki i odpowiedzialność płatnika (kks)
  • osoby odpowiedzialne za pobranie i wpłacenie podatku
  • terminy sporządzania informacji i deklaracji oraz zapłaty pobranego podatku
  • błędy płatnika i ich naprawa (wypłacone świadczenia nienależne, korekty list płac)
  • podatek u źródła od odsetek, dywidend i należności licencyjnych
  • zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pośrednictwem płatnika
  • wysokość kosztów podatkowych uwzględnianych przez płatnika przy poszczególnych źródłach przychodu

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 16.09.2015, Warszawa
 • 23.09.2015, Poznań
 • 08.10.2015, Wrocław
 • 26.10.2015, Katowice
 • 23.11.2015, Poznań

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu