Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2017 roku

.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT
  • odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług
  • czynności nieodpłatne oraz sposób ich rozliczenia
 2. Podatek VAT –zmiany 2017
  • zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia
  • zmiany w zakresie obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych oraz płatniczych
  • ograniczenie możliwości kwartalnego składania deklaracji VAT
  • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • wyłączenie możliwości składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne
  • dodatkowe sankcje pieniężne za zaniżenie kwoty podatku w deklaracji VAT
  • zmiany w zakresie występowania o zwrot VAT
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT
  • nowe uprawnienie organów podatkowych przy rejestracji podatników na potrzeby podatku VAT oraz wykreślaniu podatników z rejestru VAT
  • jednolity plik kontrolny
 3. Obowiązek podatkowy w VAT- wybrane zagadnienia
  • data sprzedaży a data powstania obowiązku podatkowego - różnica w pojęciach
  • zasady prawidłowego określania daty sprzedaży na gruncie VAT (momentu dokonania dostawy towarów oraz momentu wykonania usługi)
  • pojęcie świadczenia ciągłego oraz rozliczanego w cyklach - orzecznictwo sądowe oraz restrykcyjne podejście organów podatkowych
  • opodatkowanie zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym
  • obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania
  • typowe problemy związanie z ustalaniem momentu powstania obowiązku podatkowego (usługi dokumentowane protokołami zdawczo-odbiorczymi, obrót licencjami)
 4. Fakturowanie – wybrane zagadnienia
  • zasady wystawiania faktur korygujących oraz rozliczania korekt w obrocie krajowym
  • zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
  • problematyka faktur elektronicznych
  • zasady rozliczania tzw. refaktur na gruncie podatku VAT (analiza różnych skutków podatkowych poszczególnych typów przerzucania kosztów, obowiązek podatkowy)
  • moment ujęcia korekt in minus i in plus w rozliczeniu podatkowym
  • noty korygujące
  • anulowanie faktury
 5. Odliczanie podatku naliczonego:
  • warunki dokonania odliczenia
  • ograniczenia w prawie do odliczenia
  • terminy odliczania podatku naliczonego
  • odliczenie dla transakcji WNT, importu usług, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca
  • zasady i terminy korekty podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury korygującej
  • samochody, paliwo i inne wydatki, a prawo do odliczenia

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.10.2017, Poznań
 • 26.10.2017, Katowice
 • 16.11.2017, Warszawa
 • 17.11.2017, Wrocław
 • 21.11.2017, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (182.8 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu